طراحی و پیاده سازی مراکز داده

مرکز داده چیست؟

رایانش ابری چیست؟