خدمات مشاوره

نهادینه شدن استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان‌ها به‌واسطه نفوذ اعتبار نرم‌افزارهای مؤثر و کاربردی درزمینه فناوری اطلاعات میسر خواهد شد. تصمیم‌گیری در خصوص نحوه دستیابی به حداکثر مزایای قابل‌استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی، نیازمند تصمیم‌سازی‌های بنیادی در خصوص سازمان و چگونگی عملکرد کسب‌وکار آن دارد؛ نه سرعت پردازش، حجم اطلاعات یا استانداردهای فنی مرکز داده.

سرویس‌های مشاوره‌ای شرکت لیدوما ضمن ارائه موارد فنی، به‌روزترین مهارت‌های علمی را جهت تهیه و آماده‌سازی موارد ذیل در اختیار سازمان شما قرار خواهد داد:

آماده‌سازی درخواست برای انجام کار (RFP)
طراحی مفهومی مرکز داده
طراحی جزئیات مرکز داده